X
GO

Selekcija

Pomen selekcije se kaže predvsem v boljši gospodarnosti prireje domačih živali. Ob tem človek že od nekdaj zavestno spreminja oblike in proizvodne lastnosti domačih živali. Številne pasme so tako plod človeškega prizadevanja, da vzredi živali, ki bodo zadovoljevale naraščajoče potrebe in prinašale napredek. Zakon o živinoreji uvršča selekcijo domačih živali med opravila posebnega pomena in nalaga izvajanje vrste opravil.

V okviru STRP-ja na področju domačih živali (govedo, prašiči, drobnica) izvajamo številne naloge, ki so temelj nacionalne selekcije.

Od leta 2004 je KGZS - Zavod Ljubljana registriran tudi kot Druga priznana organizacija v govedoreji (odločba štev. 321-06-331/2003-6). S to odločbo nas je ministrstvo med drugim pooblastilo za zbiranje podatkov o proizvodnji v govedoreji, prašičereji in drobnici, označevanje živali in vodenje rodovnika, ocena zunanjosti živali, odbiro živali in druge dejavnosti, ki so temelj selekcijskega dela.

Sodelujemo s priznanimi rejskimi organizacijami (PRO) in drugimi priznanimi organizacijamo (DPO), ki se ukvarjajo s selekcijo goveda, drobnice in prašičev.

Cilj izvajanja strokovnih nalog selekcije in ugotavljanje proizvodnih lastnosti v živinoreji je izboljševanje genetskega napredka pri domačih živalih, ohranitvi biotske raznovrstnosti, zagotavljanje zadostnega števila plemenskega materiala, povečevanje števila plemenskih živali, ki so vpisane v rodovniške knjige in registre ter doseganje višje kakovosti živinorejskih proizvodov, oziroma višje kakovosti hrane za potrošnika.

 

Cilji selekcije

  • Približevanje rejskim ciljem, ki so jih določili rejci na organih upravljanja v rejskih programih za posamezne vrste in pasme domačih živali;
  • Nemoteno in tekoče zagotavljanje izvajanja strokovnih nalog iz potrjenih rejskih programov, ki so vključeni v STRP in se izvajajo kot javna služba strokovnih nalog v živinoreji, oziroma izvajanje kontrole mlečnosti po metodi iz potrjenih rejskih programov
  • Izvajanje dela vzporednih nalog kot so označevanje in registracija živali
  • Izvajanje nalog za potrebe ministrstva kot financerja
  • Zagotavljanje in izvajanje laboratorijskih analiz mleka za potrebe AT kontrole
  • Rejci morajo najti svoj temeljni interes za zagotavljanje izvajanja rejskih programov, kar bo omogočilo postopni prenos obveznosti na priznane rejske organizacije ter prenos financiranja na rejce, uporabnike storitev javne službe.
  • Uvajanje novih znanj in dosežkov na področju selekcije domačih živali.

> Selekcija goveda