X
GO

Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana  (v nadaljevanju skrajšano ime KGZS - ZAVOD LJ), Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

Odgovorna uradna oseba: Matija Rigler, univ. dipl. inž. zoot., direktor

Datum prve objave kataloga: Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani KGZS - ZAVODA LJ od leta 2003 dalje

Datum zadnje spremembe: 09.09.2016

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lj.kgzs.si

Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je na voljo na sedežu KGZS - ZAVODA LJ

 

2.  Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organizaciji organa in organigram

Kratek opis delovnega področja organa:

Osnovna dejavnost oddelka za živinorejo je ugotavljanje proizvodnih parametrov pri govedu, drobnici in prašičih. Za potrebe rodovniške službe vnašamo tudi podatke o poreklu živali ter podatke za potrebe identifikacije in registracije živali pri službi SIR. Selekcijsko delo temelji na odbiri bikovskih mater, biološkem testu, ocenjevanju prvesnic selekciji znotraj čred, potrjevanju plemenjakov za naravni pripust in izvajanju progenega testa (test na rastnost in klavne lastnosti potomcev).

Analize vzorcev mleka opravljamo v lastnem laboratoriju, kjer vnašamo tudi podatke o dnevni količini namolženega mleka.

Na Osemenjevalnem centru Preska pripravljamo seme bikov rjave, črnobele, mesnih in rdečecikaste pasme za celo Slovenijo. Center redi 40 do 50 bikov. Center ima posestvo s 32 ha površin, na katerih pridela potrebno krmo. Za oskrbo osemenjevalne službe in rejcev s semenom in ostalim potrebnim materialom ima osemenjevalni center lastno službo, ki pokriva področje ljubljanske regije, Gorenjske, Dolenjske in dela Štajerske. Osemenjevalni center skrbi za nabavo potrebščin za osemenjevanje in tekočega dušika. Nabavljamo  in posredujemo tudi  seme bikov uvoženo  iz tujine.

Dejavnost oddelka za kmetijsko svetovanje je posredovanje strokovne pomoči vsem, ki se ukvarjajo s pridelavo hrane ter razvojem dopolnilnih dejavnosti, pri čemer izvajamo naslednje oblike dela: izobraževanje kmetov in članov njihovih družin /predavanja, tečaji, osebno svetovanje, strokovna navodila v sredstvih javnega obveščanja/, organizacija strokovno pospeševalnih prireditev /razstave, prikazi, tekmovanja/, izdelava razvojnih in investicijskih programov za kmetije, sodelovanje pri programih celostnega razvoja podeželja, sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov kmetijske politike /občinske in državne/, spodbujanje povezovanja kmetov v krožke, društva, zadruge in druge oblike.

Sadna drevesnica Studenec je bila do 30. junija 2020 delovna enota Kmetijsko gozdarskega Zavoda Ljubljana. S tem datumom je prenehala delovati pod okriljem Zavoda. Z začetkom julija 2020 se pridelava sadik nadaljuje kontinuirano naprej v okviru Drevesnice Studenec d.o.o.

 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 • Oddelek za živinorejo, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
 • Osemenjevalni center Preska, Cesta na Bonovec 1, 1215 Medvode
 • Oddelek za kmetijsko svetovanje, Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana

 

ORGANIGRAM KGZS - ZAVODA LJ

KGZS - ZAVOD LJ upravlja svet, ki ima 9 članov.  Svet sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, trije predstavniki uporabnikov storitev, ki jih imenuje ustanovitelj in trije predstavniki delavcev, ki jih izmed sebe izvolijo delavci s tajnim glasovanjem. Sestavo in pristojnosti sveta določata 16. in 17. člen Statuta zavoda.

Člani sveta so na konstitutivni seji 16. julija 2021 izvolili naslednje organe za mandatno dobo štirih let:

 • Predsednik: Franc PRELESNIK
 • Podpredsednica: Sonja ZIDAR URBANIJA

 

ORGANIZACIJSKE ENOTE STROKOVNIH SLUŽB

UPRAVA

Poslovanje KGZS - ZAVODA LJ vodi  direktor.
Direktor KGZS - ZAVODA LJ : Matija Rigler (imenovan 6. 11. 2023)

Notranje organizacijske enote KGZS - ZAVODA LJ (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest KGZS) in seznam zaposlenih:

Uprava Funkcija Telefon GSM E-pošta
Matija Rigler  Univ. dipl. inž. zoot. direktor 01 513 07 10   matija.rigler@lj.kgzs.si
Nataša Razpotnik  Univ. dipl. ekon. računovodja 01 513 07 04   natasa.razpotnik@lj.kgzs.si
Elizabeta Tratnik  Višji upr. del. organizator procesa 01 513 07 00   tajnistvo@lj.kgzs.si
Mojca Vaupotič dipl.mat. knjigovodja 01 513 07 08   mojca.vaupotic@lj.kgzs.si
Mateja Poljanc Inž. kmet.

višji strokovni sodelavec I - knjigovodstvo

01 513 07 40   mateja.poljanc@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41
Ljubljana          
Tomaž Močnik Univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 20   tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
Marijana Kos Univ. dipl. inž. agr. specialistka za zelenjadarstvo 01 513 07 22   marijana.kos@lj.kgzs.si
Alenka Caf Univ. dipl. inž. agr. specialistka za sadjarstvo 01 513 07 14   alenka.caf@lj.kgzs.si
Jasmina Slatnar Univ. dipl. inž. zoot. specialistka za živinoreja 01 513 07 26   jasmina.slatnar@lj.kgzs.si
Ana Pečjak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za travništvo in naravovarstvo 01 513 07 24   ana.pecjak@lj.kgzs.si
Mag. Vesna Velikonja Magistrica  znanosti
univ. dipl. inž. agr.
specialistka za agrarno ekonomiko 01 513 07 28   vesna.velikonja@lj.kgzs.si
Valentina Šajn Univ. dipl. inž. agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   valentina.sajn@lj.kgzs.si
Mag. Marjan Dolenšek Univ. dipl. inž. agr. specialist za kmetijsko tehniko 01 513 07 00   marjan.dolensek@lj.kgzs.si
Špela Drnovšek Univ.dipl.inž.agr. specialistka za razvoj podeželja 01 513 07 16   spela.drnovsek@lj.kgzs.si
Dr. Tina Trebušak Univ.dipl.inž.zoot. specialistka za ekološko kmetijstvo 01 513 07 44   tina.trebusak@lj.kgzs.si
Burja Petra mag. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka  01 513 07 02   petra.burja@lj.kgzs.si
Maja Križnar univ. dipl. inž. agr kordinator DD + KD 01 513 07 18   maja.kriznar@lj.kgzs.si
Jernej Lončar mag. inž. agr specialist za poljedelstvo 01 724 18 45   jernej.loncar@lj.kgzs.si
Domen Cigale mag.inž. agr terenski kmetijski svetovalec    

domen.cigale@lj.kgzs.si

Izpostava CERKNICA    
Rajko Intihar Dipl. inž. agr.in hort. terenski kmetijski svetovalec 01 709 70 41   rajko.intihar@lj.kgzs.si
Magda Doles Dipl. inž. agr.in hort. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   magda.doles@lj.kgzs.si
Alenka Ule dipl. inž. kmet. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 709 70 40   alenka.ule@lj.kgzs.si
Izpostava DOMŽALE    
Pavla Pirnat Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 48 55   pavla.pirnat@lj.kgzs.si
Barbara Kržišnik Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   barbara.krzisnik@lj.kgzs.si
Manca Vrhovnik dipl.inž.agr terenska kmetijska svetovalka 01 724 18 45   manca.vrhovnik@lj.kgzs.si
Izpostava GROSUPLJE    
Zupanc Puš Darinka Inž. kmet. /Ivančna Gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darka.zupancpus@lj.kgzs.si
Darja Janežič Inž. kmet. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka 01 786 93 10   darja.janezic@lj.kgzs.si
Nika Zupančič dipl. inž. kmet. zoot. /Ivančna gorica/terenska kmetijska svetovalka - pripravnik 01 786 93 10   nika.zupancic@lj.kgzs.si
Franci Omahen Dipl. inž. agr. /Grosuplje/terenski kmetijski svetovalec 01 787 25 94   franc.omahen@lj.kgzs.si
Tjaša Dvizac dipl. inž. agr /Grosuplje/terenska kmetijska svetovalka-pripravnik 01 786 71 50   tjasa.dvizac@lj.kgzs.si
Izpostava LITIJA    
Slavko Bokal Inž. kmet. terenski kmetijski svetovalec/Gradnje kmetijskih objektov/ 01 899 50 13   slavko.bokal@lj.kgzs.si
Mag. Sonja Zidar Urbanija Univ. dipl. inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 14   sonja.zurbanija@lj.kgzs.si
Skalič Holešek Karmica Univ.dipl. inž.agr. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 15   karmen.skalic-holesek@lj.kgzs.si
Ana Cirar Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 899 50 13   ana.cirar@lj.kgzs.si
Anja Bevc Mag. inž. agr terenska kmetijska svetovalka  01 899 50 13   anja.bevc@lj.kgzs.si
Izpostava  LJUBLJANA VIČ    
Nada Gabrenja Univ. dipl. inž. kmet. /Dobrova/terenska kmetijska svetovalka 01 366 31 92   nada.gabrenja@lj.kgzs.si
Zlatko Krasnič Inž. kmet. /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   zlatko.krasnic@lj.kgzs.si
Aleks Bordon mag. inž. hort /Ig/terenski kmetijski svetovalec 01 290 94 62   aleks.bordon@lj.kgzs.si
Izpostava MEDVODE    
Mojca Lovšin Univ. dipl. inž. agr. terenska kmetijska svetovalka 01 361 82 86   mojca.lovsin@lj.kgzs.si
Izpostava LJUBLJANA MOSTE, BEŽIGRAD    
Jenko Andrejka Dipl. inž. agr. in  hort. /Dobrunje/terenska kmetijska svetovalka 01 542 97 72   andreja.jenko@lj.kgzs.si
Barbara Jugovic mag. inž. agr /Tomačevo/terenska kmetijska svetovalka 01 561 26 70   barbara.jugovic@lj.kgzs.si

Izpostava LOGATEC

   
Roman Rupnik Dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 754 29 33   roman.rupnik@lj.kgzs.si
Mojca Vavken Inž. kmet. terenska kmetijska svetovalka/ svetovalka koordinatorka za KD + DD 01 756 49 32   mojca.vavken@lj.kgzs.si
Izpostava KAMNIK    
Rozalija Gaberšek Dipl. inž .zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 831 75 33

 

rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
Marjan Cuderman Mag. inž. hort terenski kmetijski svetovalec 01 362 99 37   marjan.cuderman@lj.kgzs.si
Izpostava VRHNIKA    
Matej Lončar dipl.inž.zoot. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 08   matej.loncar@lj.kgzs.si
Blaž Bavdek Mag.inž.agr. terenski kmetijski svetovalec 01 750 20 09   blaz.bavdek@lj.kgzs.si
Izpostava KOČEVJE    
Nuša Klemenc mag. inž. hort terenska kmetijska svetovalka 01 895 38 76   nusa.klemenc@lj.kgzs.si
Izpostava RIBNICA    
Irena Šilc Univ. dipl. inž. agr. /Ribnica/terenska kmetijska svetovalka 01 836 19 27   irena.silc@lj.kgzs.si
Peter Indihar Inž. kmet. /Velike Lašče, Videm-Dobrepolje/terenski kmetijski svetovalec

01 788 88 42

01 786 71 50

  peter.indihar@lj.kgzs.si
Vladka Turk Mate Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 01 837 32 54   vladka.turk-mate@lj.kgzs.si
Izpostava ZAGORJE    
Janja Žagar Univ.dipl.inž. živil. teh. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 91   janja.zagar@lj.kgzs.si
Teja Rozina Univ. dipl. inž. zoot. terenska kmetijska svetovalka 03 567 93 90   teja.rozina@lj.kgzs.si
Faks: 01 513 07 41
Oddelek za živinorejo
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Matija Rigler univ. dipl. inž. zoot. direktor 01 513 07 30 041 795 562 matija.rigler@lj.kgzs.si
Matjaž Hribar univ. dipl. inž. zoot. vodja oddelka 01 513 07 36 031 378 786 matjaz.hribar@lj.kgzs.si
Petra Benedik mag. inž. zoot selekcionistka     petra.benedik@lj.kgzs.si
Rafko Rokavec   vodja kontrolorjev 01 513 07 38 031 808 183 rafko.rokavec@lj.kgzs.si
Marinela Rojnič inž. kmet. vodja rodovnika 01 513 07 34   marinela.rojnic@lj.kgzs.si
Kontrolorji na terenu
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Franci Ložar   kontrolor   031 667 891  
Jože Juvančič   kontrolor   031 378 767  
Anton Jesenšek   kontrolor   031 378 768  
Janez Biaggio   kontrolor   031 378 770  
Tomaž Vrankar   kontrolor   031 378 771  
Metka Slevec   kontrolor   031 378 774  
Vilko Smrečnik   kontrolor   031 378 775  
Matija Barlič   kontrolor   031 378 776  
Anamarija Cerar   kontrolor   031 378 778  
Matjaž Kajzar   kontrolor   031 378 782  
Martin Kajzar   kontrolor   031 378 781  
Albina Jamnik   kontrolor   031 378 787  
Nika Cigale   kontrolor   031 378 772  
Marko Grum   kontrolor   031 378 790  
Mojca Bogataj   kontrolor   031 378 791  
Zdenka Zibelnik   kontrolor   031 378 792  
Andrej Bizjak   kontrolor   031 378 805  
Štefan Zupančič   tehnični delavec   031 378 796  
Vera Kutnar   kontrolor   031 378 798  
Franc Kavšek   kontrolor   031 378 799  
Marija Rigler   kontrolor   031 378 801  
Jože Rigler   kontrolor   031 378 802  
Rajko Zadnik   kontrolor   031 378 807  
Vesna Klepac   kontrolor   031 378 809  
Laboratorij za analize mleka
    Funkcija Telefon GSM E-pošta
Iztok Goršič Univ. dipl.inž. živ. tehn. vodja laboratorija 01 237 34 71 041 795 563 iztok.gorsic@lj.kgzs.si
Mateja Kos   laboratorijski tehnik 01 237 34 71    
Janez Adamič   tehnični delavec 01 237 34 71    
Osemenjevalni center Preska
    Funkcija Telefon GSM E-pošta

mag. Janez Kunc

Dr. vet. med.

vodja oddelka 01 362 99 30 031 378 788 janez.kunc@lj.kgzs.si
Amalija Tomšič Šega Univ. dipl. inž. zoot. vodja laboratorija 01 361 12 66
01 362 99 34
  amalija.tomsic@lj.kgzs.si
Irena Ajdič vet. teh. laborant v OC 01 361 12 66   irena.ajdic@lj.kgzs.si
Bojan Ajdič vet. teh. samostojni referent 01 361 12 66
01 362 99 39
  oc.preska@lj.kgzs.si
Tanja Kljun Mršić Dipl. inž. zoot. obdelovalec podatkov 01 362 99 31 041 967 319 oc.preska@lj.kgzs.si
Tine Debeljak vet. teh. tehnik 01 362 12 66 040 917 752  
           
Marjan Dolar   preddelavec 01 362 99 30 031 378 806  
Žitko Tadej   skupinovodja 01 362 99 30 031 378 806  
Andrej Rokavec   delavec v kmetijstvu 01 362 99 30 031 378 806  
Miha Jezeršek les. teh. preddelavec 01 362 99 30 031 378 806  
Telefon: 01 361 12 66, Faks: 01 361 37 28
VA Preska d.o.o.
    Funkcija Telefon GSM E-pošta

mag. Janez Kunc

Dr. vet. med.

direktor 01 362 99 30 031 378 788 janez.kunc@lj.kgzs.si
Jakob Indihar Dr. vet. med. vodja laboratorija 01 361 12 66
01 362 99 33
051 261 106 jakob.indihar@lj.kgzs.si 
Rok Sodnik vet. teh. tehnik

01 361 12 66
01 362 99 32

031 378 794 rok.sodnik@lj.kgzs.si
Janja Bizjak vet. teh. tehnik 01 361 12 66
01 362 99 39
051 381 223 oc.preska@lj.kgzs.si
Telefon: 01 361 12 66, Faks: 01 361 37 28

Seznam pravnih oseb, katerih soustanovitelj je KGZS - ZAVOD LJ: 

A: Veterinarska ambulanta OC Preska

  Mag. Janez Kunc dr.vet.med direktor 01 362 99 30
95 Jakob Indihar dr.vet.med veterinar 01 362 99 33
96 Janja Bizjak vet.tehnik    
97 Rok Sodnik vet.tehnik    

 

B: KGZS - Zavod Lj. je soustanovitelj Zavoda za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu

 

2.b Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Matija Rigler, direktor
Gospodinjska ulica 6, 1000 Ljubljana
T: 01 531 07 10
E: matija.rigler@lj.kgzs.si

S področja strokovnega dela - vodje delovnih enot

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št.54/00, 20/06),
 • Zakon o živinoreji (Uradni list RS, št.18/02),
 • Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici ( Uradni list RS, št.69/04, Upb1
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/01,5/03, 89/03 in 29/04)
 • Poslovnik o delu Sveta KGZS - ZAVODA LJ,
 • Uporabljamo tudi: Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 -UPB2)

 

2. d Seznam programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Poročila

Programi dela

2. e Seznam upravnih postopkov

 • Izdaja certifikatov o  nacionalni poklicni kvalifikaciji - na podlagi  10.člena Zakona o  Nacionalnih poklicnih kvalifikacijah Ul. RS št.81/00, je  MDDSZ  izdalo odločbo o vpisu KGZS v register izvajalcev  postopkov  za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij)
 • Izdaja potrdilo o opravljenem tečaju za nosilce  turistične dejavnosti na kmetijah (70 urni tečaj  s preizkusom znanja) - na podlagi Pravilnika o  usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na  kmetiji Ul. RS št.17/2004, 2.člen)
 • Izdaja potrdil o 25 urnem usposabljanju za Ekološko kmetovanje
 • Izdaja potrdil o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v  vzgoji in izobraževanju - na podlagi  Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju posodobitvenih programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v RS v šolskem letu  2005/06 sklenjene  med MŠŠ in KGZS  okt.2005. (iz 38.člena Pravilnika o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev  v  vzgoji in izobraževanju (ul.RS, št.64/04 in 83/05) )

 

2. f Seznam uradnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Evidenca opravljenih  strokovnih izpitov in usposabljanj
 • Evidenca izdanih potrdil

 

2. g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma posameznih dokumentov

 • Podatki o kadrovskem poslovanju KGZS
 • Katalog najbolj pogostih vprašanj

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 • Večina informacij je dostopna preko spleta
 • Spletne strani lahko pregledujete z uporabo spletnega brskalnika (internet Explorer, Mozilla, Netscape ipd). Za prikaz poročil je potrebno imeti program za branje PDF dokumentov, za prikaz povzetkov poročil pa urejevalnik besedil (za branje word dokumentov)

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • Letna poročila KGZS - ZAVODA LJ