X
GO

Izpostava Ljubljana Moste Polje, Bežigrad

 

Predstavitev izpostave

 

Lokacija Dobrunje

Območje obsega občino Ljubljana in del občine Dol pri Ljubljani – predvsem hriboviti del (Dolsko,  Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze, Osredke, Petelinje, Senožeti, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica). Kmetijsko območje je razdeljeno na dve proizvodnji območji: ravninsko in hribovito. Proizvodnji pogoji so različni, prav tako proizvodna usmeritev.

Ravninski del obsega vse ravninsko območje bivše občine Ljubljana Moste-Polje na desnem in levem bregu reke Save, na katerem prevladujejo travniki in njive. V ravninskem predelu so možnosti za večjo pridelavo poljščin in vrtnin in večjo ekonomičnost (intenzivna pridelava).

Hribovito območje je zaradi konfiguracije in vrste tal ekstenzivno in manj donosno. Hriboviti del je reliefno razgiban, tu je kmetijska pridelava usmerjena v rejo živali (konji, govedo (molznice in dojilje), drobnica (koze in ovce)), intenzivno in ekstenzivno (travniški nasadi) sadjarstvo.

Lokacija KSS Dobrunje: Cesta II.grupe odredov 43, 1000 Ljubljana

Lokacija Tomačevo

Del MOL-a in del občine Dol pri Ljubljani (bivša občina Ljubljana Bežigrad), imata kmetijske površine v celoti v ravninskem delu. Ugodna klima in zemlja omogočata pridelovanje vseh vrst poljščin in zelenjave. Osnovne kmetijske panoge so govedoreja, poljedelstvo in zelenjadarstvo. Zaradi bližine trga je razvoj in pridelava zelenjave v zaščitenem prostoru v porastu od leta 1993, ko se je močno dvignil dohodek na nekaterih kmetijah, poleg tega pa se je dvignilo tudi število kmetij z namakalnimi sistemi za intenzivno namakanje v sušnem spomladanskem in poletnem obdobju.  Na tem območju so znani nasadi špargljišč v skupni površini cca. 9 ha. Tradicionalno in znano je tudi pridelovanje zelja in repe, kar naši kmetje dokazujejo vsakoletno na tradicionalnem ocenjevanju kislega zelja in repe.

Lokacija KSS Tomačevo: Tomačevo 16, 1000 Ljubljana 

 Skupaj

Na obeh območjih je dejansko aktivnih kmetij  cca. 700, večina kmetij na območju Ljubljana Moste- Polje spada med HGO: hribovito - gorsko območje. V letu 2017 so oddale zbirno vlogo 603 kmetije, število kmetij vključenih v KOPOP je cca. 50, v ekološko kmetovanje 19. Vse preostale pa kmetujejo konvencionalno.

Dopolnilne dejavnosti

Dopolnilne dejavnosti na kmetijah v pretežni meri izhajajo  iz kmetijske pridelave -  gre predvsem za predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov (zelenjava, sadje, mleko, meso …), sledijo turistična dejavnost  in  izdelava tradicionalnih izdelkov in izdelkov domače obrti (najbolj poznana je ljubljanska butarica iz oblancev), služnostne dejavnosti, prodaja na domu, predelava lesa …

Turizem na kmetijah je razvit predvsem v JV hribovitem predelu mestne občine. Prevladujejo izletniške kmetije, vedno bolj pa se razvijajo tudi stacionarne.  Turistične kmetije želijo svojim gostom ponuditi nekoliko več kot samo dobro in zdravo hrano v prijetnem domačem okolju, zato gostom ponujajo tudi različne vrste domačega žganja, sadnih sokov, suhomesnatih in mlečnih izdelkov, možna je izposoja športnih rekvizitov, organizirajo pohode (tudi nočne) v neokrnjeno naravo, gostje se lahko odpravijo po tematskih peš poteh …   Znane so: Borovničeva pot (Podgrad – Janče), Kostanjeva pot (Sostro – Janče – Mali Vrh), Gozdna učna pot na Malem Vrhu, Kolesarska pot ( Sostro – Razori – Pance), Ostrovrharjeva  pot …

Glavnina turističnih kmetij je na območju Sadne ceste, kjer so vsako leto tradicionalne prireditve Kostanjeve in jagodne nedelje, na katerih tudi same sodelujejo.

Kmetijska svetovalna služba sodeluje  z različnimi organiziranimi skupinami (predvsem Društvi), ki izhajajo iz kmetijstva in kmetijske dejavnosti, pa tudi drugimi.

Gnojenje na VVO območjih

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Slikovno gradivo

 

    

   

 

Kontakt

    

Terenska svetovalka

 Barbara Jugovic, mag. inž. agr. 
 T: 01 561 26 70
 E: barbara.jugovic@lj.kgzs.si
 sedež: Tomačevo 16, 1000 Ljubljana

 

 Terenska svetovalka

 Andrejka Jenko, dipl. inž. agr. in hort.
 T: 01 542 97 72
 E: andreja.jenko@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta II.grupe odredov 43,1000 Ljubljana