X
GO

Kontrola prireje mesa

Kontrola proizvodnosti mesa je osnova za selekcijo mesnih in kombiniranih pasem goveda. V to kontrolo so vključene reje čistih mesnih pasem, predvsem limousine in charolais. V zadnjem obdobju so se v to kontrolo vključile tudi reje krav dojilj lisaste pasme v Tuhinjski dolini, katero govedo se pase na Menini planini. V čistih mesnih rejah in rejah krav dojilj je v veliki meri prisoten naravni pripust, za kar je treba zagotoviti kakovostne plemenske bike.

Kontrola proizvodnosti mesa nudi spremljanje pitovnih in klavnih lastnosti ter lastnosti plodnosti krav dojilj. Zbrani podatki o kontroli proizvodnosti mesa se uporabljajo v rejske namene, pri spremljanju tež in prirastov posameznih pasem v mesnih čredah in čredah krav dojilj. Poleg tega se spremlja klavna kakovost ob ocenjevanju in razvrščanju trupov na liniji klanja. Zbrani in obdelani podatki so tudi osnova za vrednotenje genetske vrednosti in za selekcijo pri odbiri plemenskih živali.

Pri mesni kontroli, ki jo izvajamo na kmetijah, kjer redijo krave dojilje za prirejo mesa ugotavljamo naslednje parametre:

  • Rojstno težo novorojenih živali - rojstno težo novorojene živali ob telitvi tehta in zabeleži rejec sam, ob tem zabeleži potek telitve, datum telitve, natančno zavede očeta, oceni kondicijo krave in temperament krave
  • Težo telet ob starosti 90 dni (± 45 dni) -  opravi pooblaščena oseba  - kontrolor, to je 90. dan po rojstvu (± 45 dni), teleta stehta in zabeleži težo,  oceni  telesne oblike , kondicijo  in omišičenost teleta. Kravo – mater teleta stehta ali zmeri prsni obseg ter oceni kondicijo krave.
  • Težo telet ob starosti 210 dni (± 45 dni) - opravi pooblaščena oseba  - kontrolor, to je 210. dan po rojstvu (± 45 dni), teleta stehta in zabeleži težo,  oceni  telesne oblike, kondicijo  in omišičenost teleta ter oceni teleta po sistemu linearnega ocenjevanja, če je tele staro  minimalno 210 dni. Sicer se ta ocena opravi kasneje, najpozneje do starosti teleta 13 meseca.

Prvo meritev, ki jo opravi rejec sam je zelo pomembna zaradi ugotavljanja sposobnosti prenatalne rasti teleta. Na podlagi rojstne teže telet ter z dovolj velikim številom meritev lahko z dovolj visoko zanesljivostjo napovemo plemensko vrednost posameznega plemenjaka za lastnost rojstne teže, ki je velikega pomena za nadaljnjo prirejo mesa.

Druga meritev, ki jo opravi kontrolor nam, ko tele pravilom samo sesa oziroma zaužije izredno majhne količine voluminozne krme, ugotovimo oziroma lahko napovemo plemensko vrednost za materinske lastnosti staršev

Tretja meritev, ki jo opravi kontrolor, tele poleg mleka zauživa tudi voluminozno krmo, se razvija v prežvekovalca in s to meritvijo že lahko z določeno zanesljivostjo napovemo plemenko vrednost za lastnost izkoriščanja voluminozne krme (paše ali dokrmljevanja živali s senom  in koncentrati) 

> Več o kontroli prireje mesa