X
GO

 EIP PROJEKT - Optimizacija porabe energije pri reji govedi rjave pasme

Projekt EIP (Evropsko inovativno partnerstvo) z naslovom Optimizacija porabe energije pri reji govedi rjave pasme, se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz programa razvoja podeželja, podukrep 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij iz PRP 2014- 2020.

Tematika projekta -  Optimizacija porabe energije na kmetijskem gospodarstvu;

Reja govedi je dejavnost, ki je s stališča rabe energije zelo potratna. Najbolj potratni pa je tisti del energije, ki na koncu ne privede do prireje mleka ali mesa. Da bi bilo čim manj neupravičeno porabljene energije, je potrebno optimizirati krmni obrok, izločiti gene, ki omejujejo potencial prireje mleka in mesa, ter vključiti gene v odbiro, ki spodbujajo izkoristek krme in zniževanje porabe energije.

Namen in cilji projekta

Optimizacija rabe energije bomo izvajali z dvema različnima pristopoma:

  • obravnava virov energije in oblikovanje navodil za prihranek

  • optimizacija krmnih obrokov

  • genotipizacija in vključevanje genov, ki znižujejo porabo energije na enoto produkta, v odbiro plemenskih živali

  • pregled možnosti za povečanje izkoristka mleka in mesa v procesu predelave v kvantitativnem in kvalitativnem smislu (dodani vrednosti)

Koordinator projekta (vodilni partner):

Kmetijsko gozdarska zornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

Vodja projekta: Matija Rigler

Trajanje projekta: 12.5.2023 – 11.5.2025

Več dostopnih infromacij