X
GO

Izpostava Zagorje

Predstavitev izpostave

Svetovalno področje obsega območje občin in upravnih enot: Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik.

Zadnji statistični popis kmetijskih gospodarstev navaja, da je na tem območju 1047 družinskih kmetij, ki imajo v uporabi 6.132,78 ha kmetijskih zemljišč. Kmetijska zemljišča predstavljajo 23% vseh zemljišč, gozdovi 65%, ostalo pa pripada urbanim naseljem in degradiranim površinam.

V letu 2017 je zbirno vlogo za neposredna in izravnalna plačila oddalo 951 upravičencev, od teh 602 iz občine Zagorje, 194 iz občine Hrastnik in 155 iz občine Trbovlje. Večino kmetijskih zemljišč prekrivajo trajni travniki in pašniki: 5.185 ha, travniški sadovnjaki zajemajo 190 ha, njive: 207 ha (pšenica in pira: 11 ha, ječmen, oves in tritikala: 16 ha, krompir: 11 ha, koruza: 32 ha). Med preostalimi kulturami na njivah prevladujejo mešane krmne rastline in vrtnine na prostem. Intenzivni sadovnjaki so na 5,7 ha.

Med rejno živino prevladuje govedo - reja krav dojilj in deloma vzreja pitancev, prireje mleka ja manj - v območju je še 76 kmetij, ki oddajajo mleko. V prvi polovici leta 2017 so kmetije redile skupno 6630 goved, oz. 4341 GVŽ. Del kmetijskih gospodarstev se ukvarja še z rejo drobnice (v prvi polovici leta 2017 1490 ovac in 340 koz), konjerejo, prašičerejo in rejo perutnine.

Med dopolnilnimi dejavnostmi, s katerimi se ukvarjajo kmetije, so izletniške turistične kmetije, kmetije, ki predelujejo meso, mleko, sadje, zelenjavo, zelišča, kmetije s peko kruha, potic in peciva na tradicionalni način. Nekaj kmetij se ukvarja  z dejavnostjo predelave gozdnih lesnih sortimentov, svetovanjem in usposabljanjem, kar nekaj pa je tudi kmetij, ki izvajajo storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo.

V Zasavju delujejo naslednje organizirane skupine s področja kmetijstva in razvoja podeželja:

  • Živinorejsko društvo Zagorje
  • Sadjarsko društvo Hrastnik
  • Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake- Mlinše- Kolovrat
  • Društvo kmečkih žena in deklet Podkum
  • Društvo vaških žena Čemšenik
  • Društvo kmečkih žena in deklet Trbovlje
  • Društvo kmečkih žena in deklet Hrastnik
  • Društvo za razvoj podeželja Zasavje

Lokacija: Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakti

Terenska svetovalka

 Teja Rozina, univ. dipl. inž. zoot.
 T: 03 567 93 90
 E: teja.rozina@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje

 

Terenska svetovalka

 Janja Žagar, univ. dipl. inž. živ.tehn.
 T: 03 567 93 91
 E: janja.zagar@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta 9. avgusta 78 A, 1410 Zagorje