X
GO

 Kontrola proizvodnosti mleka

Kontrola proizvodnosti mleka je osnova za selekcijo mlečnih in kombiniranih pasem goveda. V to kontrolo so vključene reje s tržno proizvodnjo mleka, s katero spremljamo lastnosti mlečnosti krav in lastnosti plodnosti. Zbrani podatki o kontroli proizvodnosti mleka se uporabljajo v rejske namene, pri vodenju prehrane krav molznic, zgodnjem odkrivanju presnovnih motenj in obolenj vimena, za spremljanje plodnosti krav, življenjske prireje in odbiro plemenskih živali. Zbrani in obdelani podatki so tudi osnova za vrednotenje genetske vrednosti in za izvajanje selekcije.

Dela v okviru kontrole prireje mleka so:

  • Izvajanje mlečne kontrole pri kravah molznicah v rejah, ki so vključene v kontrolo   proizvodnosti mleka, vodenje kontrole in izvajanje nadzora kontrole.
  • Posredovanje ugotovljenih podatkov o količini namolženega mleka po  kravi v CPZ – Govedo, ki je pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
  • Evidentiranje in posredovanje reprodukcijskih parametrov po  kravah (datum  telitve, datum osemenitve, datum pregonitve ter evidentiranje plemenjakov)
  • Evidentiranje in posredovanje podatkov o novorojenih teletih (datum rojstva, evidenca staršev, spol živali, težavnost telitev in biološki test novorojenih živali)
  • Evidentiranje in izločitev živali iz kontrole prireje (datum izločitve, vzrok izločitve)

V okviru mednarodnega komiteja za kontrolo prireje (ICAR – angleško – International Committe for Animal Recording) je dovoljenih več načinov opravljanja kontrole. Standardna referenčna metoda je A4/2.  Metoda A določa, da jo izvaja pooblaščen oseba in da mora biti kontrola opravljena 1 x mesečno pri vseh kravah v čredi v razmaku min 22 in max 37 dni med kontrolama.

V Sloveniji je za kontrolo prireje mleka krav molznic od leta 2004 v veljavi AT4 metoda. Ta nam omogoča relativno visoko natančnost ocene prirejene količine mleka kontroliranih krav ter dovolj visoko zanesljivo oceno vsebnosti prirejenih maščob in beljakovin. Je nekoliko manj točna od osnovne A4/2 metode, vendar je bistveno cenejša in omogoča vključitev  večjega števila krav in rej v kontrolo proizvodnosti z istimi finančnimi sredstvi, kot bi to opravili po A4/2 metodi.

Natančnost kontrole preverjamo po modificirani A4/2 metodi pri 5% kontroliranih krav na letnem nivoju. Modificirana A4/2 metoda pomeni, da pri dveh molžah v 24 urah kontrolor odčita in zabeleži količino mleka ter pri vsaki molži posebej odvzame del mleka (vzorec) za kemijsko analizo. Preverjanje oziroma nadkontrolo pooblaščena oseba praviloma  opravi 12 ur po redni kontroli, izjemoma lahko tudi po  36 urah, nikakor ne po 24 urah.

> Več o proizvodnosti mleka pri govedu