X
GO

Izpostava Medvode

 

Predstavitev izpostave

 

Izpostava kmetijske svetovalne službe Medvode deluje na območju Upravne enote Ljubljana-Šiška. Pokriva občine Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana (bivša občina Šiška).

 V letu 2017 je subvencijske vloge oddalo 365 kmetijskih gospodarstev. Po socioekonomski razdelitvi je največ mešanih kmetij, sledijo čiste in dopolnilne.

Območje zajema ravninski del in hribovito območje.

V ravninskem delu je kmetovanje izredno intenzivno, prevladujejo njive in travniki. Omejitveni faktor so vodovarstvena območja, peščena tla (suša) in razdrobljena posestna struktura. V letu 2015 je občina Vodice izvedla komasacijo na 250 ha kmetijskih površin, v letu 2017 pa se pripravlja izvedba  komasacije Smlednik, ki obsega 376 ha kmetijskih zemljišč. Večina večjih kmetij ima na voljo premalo svoje zemlje, zato iščejo dodatne možnosti najema kmetijskih zemljišč (za najem teh zemljišč velja veliko povpraševanje).

 Kmetije so tradicionalno usmerjene v živinorejo in v poljedelstvo. V živinoreji je glavna panoga govedoreja, predvsem prireja mleka na ravnini. Tržni odkup poteka preko KZ Medvode (v letu 2016 je bilo oddano okoli 11.000.000 litrov mleka) in prirejo mesa (v letu 2016 je bilo oddano 4.680 kom živali). Posamezne kmetije so vključene KOOP, ekoloških kmetij je 11. V zadnjem času se povečuje zanimanje za pridelovanje vrtnin in pridelavo jagod zaradi bližine trga, z intenzivnim sadjarstvom se ukvarja nekaj kmetij.

 Hribovito območje je zaradi konfiguracije terena in vrste tal ekstenzivno in manj donosno. Prevladuje reja krav dojilj in pitanje govedi. Možnost dodatnega dohodka v teh krajih je razvoj dopolnilnih dejavnosti, za kar se še vedno odloča premalo kmetij.

 Poleg osnovne kmetijske dejavnosti se v zadnjem času vse bolj razvija tudi dopolnilna dejavnost na kmetijah. Glavni dejavniki za razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji so naravni pogoji, trg in dodatni dohodek. Kmetije imajo možnost direktnega trženja (bližina Ljubljane in Kranja) kmetijskih proizvodov, kar pomeni, da so vse faze od proizvodnje do potrošnje izvršene na kmetiji. Najbolj razvite dopolnilne dejavnosti so storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, predelava mleka, predelava sadja, mletje žit ter v manjšem obsegu peka kruha in izdelava testenin.

Področje dela kmetijske svetovalne službe je izvajanje ukrepov kmetijske politike (pomoč pri svetovanju in izpolnjevanju zbirnih vlog, kandidiranju na razpisih ..), informiranje in izobraževanje kmetovalcev in njihovih družin v obliki tečajev, predavanj, demonstracijskih prikazov ter splošno strokovno svetovanje, pomoč pri delovanju društev ter svetovanje v okviru dopolnilnih dejavnosti.

Lokacija KSS Medvode: Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakt

Terenska svetovalka

 Mojca Lovšin, univ. dipl. inž. agr.
 T: 01 361 82 86
 E: mojca.lovsin@lj.kgzs.si
 sedež: Cesta ob Sori 11, 1215 Medvode