X
GO

Ljuba

Projekt poteka od 4.2.2015 do 30.4.2016. Vrednost celotnega projekta je 554.274,20 evra in je 94,9% sofinanciran s strani Evropske gospodarske skupnosti (EEA grants).

Partnerji projekta

 • Zavod RS za varstvo narave
 • ZRSVN (nosilec projekta)
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana
  • KGZS-Zavod LJ
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ZRC SAZU
 • Krajinski park Ljubljansko barje – KPLB

Opis projekta

Namen projekta je izboljšati stanje treh kvalifikacijskih habitatnih tipov - modrega stožkovja, ekstenzivnih travnikov in nizkega barja, ter štirih kvalifikacijskih vrst - kukavičevke loeselijeve grezovke in metuljev barjanskega okarčka, strašničinega mravljiščarja in travniškega postavneža na Natura 2000 območju Ljubljansko barje. Z izboljšanjem stanja omenjenih habitatnih tipov in vrst želimo prispevati k izboljšanju stanja tudi drugih organizmov in njihovih življenjskih prostorov.

Ljubljansko barje je s stališča ohranjanja biotske pestrosti eno najpomembnejših območij pri nas, saj na njem živijo številne redke, ogrožene in zavarovane živalske in rastlinske vrste. Stanje številnih vrst in njihovih habitatov na Ljubljanskem barju se je v zadnjih desetletjih naglo poslabšalo, eden od pomembnih vzrokov za to pa so spremembe v kmetijski rabi. Poleg vzpostavitve primernega upravljanja na travnikih je zato ena glavnih nalog projekta tudi izboljšanje sodelovanja med kmetijsko in naravovarstveno stroko na tem območju.

Splošni cilji projekta

Učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja Natura 2000 območja Ljubljansko barje.

Aktivnosti projekta

 • Na Ljubljanskem barju bomo sodelovali s kmeti in jim svetovali kmetijsko prakso v smeri trajnostnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči;
 • Skozi projekt bomo vzpostavljali dolgoročno sodelovanje med kmetijsko in naravovarstveno stroko in se povezati z ljudmi, ki živijo z barjem;
 • Skozi projekt bomo ohranjali travišča Ljubljanskega barja;
 • V projektu bomo zbrali podatke o določenih ogroženih vrstah o katerih sedaj nimamo podatkov o razširjenosti na Ljubljanskem barju;
 • Tekom projekta bomo spremljali Program razvoja podeželja za območje Ljubljansko barje in predlagali boljše prilagoditve za bodoči Program razvoja podeželja.

Aktivnosti ZRSVN v projektu

ZRSVN je v projektu LJUBA nosilec projekta in je odgovoren za upravljanje in koordinacijo načrtovanih aktivnosti, predvsem za revitalizacijo nizkega barja na Strajanovem bregu, projektne publikacije in objave v medijih ter neposredno komunikacijo z upravljalci kmetijskih površin in ostalimi deležniki.

KONTAKT NA KGZS-Zavod LJ:

Anton Zavodnik
Tel.: 01/ 513 07 24
e-pošta: anton.zavodnik@lj.kgzs.si