X
GO

Oddelek za kmetijsko svetovanje - izpostave

Na območju KGZS Zavoda Ljubljana so naslednje izpostave: 

 • Cerknica
 • Domžale
 • Grosuplje
 • Kamnik
 • Kočevje
 • Litija
 • Lj. Moste Polje, Bežigrad
 • Logatec
 • Medvode
 • Ribnica
 • Vič
 • Vrhnika
 • Zagorje

Vodja oddelka za kmetijsko svetovanje

Tomaž Močnik, univ. dipl. inž. zoot.
T: 01 513 07 20
E: tomaz.mocnik@lj.kgzs.si
sedež: Gospodinjska ulica 6, 1000 LJUBLJANA

 

 • Osnovna dejavnost oddelka za kmetijsko svetovanje, je svetovanje in izobraževanje kmetovalcev in članov njihovih družin - v ta namen organiziramo in izvajamo predavanja, krožke, tečaje, osebno svetujemo, organiziramo in izvajamo praktične prikaze različnih tehnoloških opravil, ogledov dobrih kmetijskih praks… .
 • Seznanjanje kmetovalcev z novostmi na področju tehnologij, pomoč pri preusmerjanju gospodarstev v druge panoge ali standard pridelave (integrirana ali ekološka pridelava, vodovarstvena območja) in pomoč pri vodenju različnih evidenc.
 • Seznanjanje kmetov z aktualno kmetijsko politiko in posameznimi ukrepi.
 • Izobraževanje in svetovanje  pri izvajanju KOPOP in EK programa, blaženju podnebnih sprememb in ohranjanju narave in naravnih virov s primernimi načini kmetovanja.
 • Svetovanje  pri načrtovanju poljedelskega in vrtnarskega kolobarja in seznanjanje  pridelovalcev z novimi sortami in hibridi ter uvajanje novih sort kmetijskih rastlin.
 • Pomoč pri načrtovanju novih trajnih nasadov in obnovah le teh.
 • Izdelava gnojilnih načrtov za posamezne enote rabe in celotne  kmetije, bilance razvoza organskih gnojil.
 • Svetovanje pri iskanju tehnoloških rešitev pri adaptacijah in gradnji novih hlevov in drugih gospodarskih objektov na kmetijah ter  izdelava tehnoloških projektov za novogradnje in adaptacije hlevov in gospodarskih objektov.
 • Svetovanje pri racionalni rabi kmetijske mehanizacije, storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.
 • Svetovanje na področju socialne politike in davčne zakonodaje.
 • Pomoč pri izpolnjevanju vlog, obrazcev, izdelavi poslovnih načrtov in pripravi vlog za pridobitev sredstev iz Skladov EU in nacionalnih virov.
 • Organizacija  in izvedba osnovnih in obnovitvenih tečajev iz varstva rastlin, ki so obvezni za vse tržne pridelovalce hrane in krme.
 • Izvajanje storitev vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji.
 • Sodelovanje pri povezovanju dela različnih društev na podeželju.
 • Organizacija in izvedba certifikatnega izobraževanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK).
 • Svetovanje pri vzpostavitvi  dopolnilnih dejavnostih na kmetijah.
 • Organizacija in pomoč pri izpeljavi različnih prireditev za promocijo kmetijstva.
 • Priprava  strokovnih publikacij, pisnih navodil, tehnoloških listov, člankov in prispevkov za medije.    
 • Sodelovanje z domačimi  in tujimi strokovnimi službami in inštitucijami.
 • Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in regionalnimi razvojnimi agencijami  pri pripravi razvojnih programov podeželja ter lokalnih razvojnih strategij, izvajanje razvojnih programov podeželja na  posameznih območjih in občinah.
 • Izobraževanje in usposabljanje kmetovalcev na področju zdravja in varstva pri delu.
 • Animiranje pridelovalcev za sodelovanje v šolski shemi - dobava hrane javnim zavodom (tako imenovanje kratke verige)