X
GO

Izpostava Kamnik

 

Predstavitev izpostave

Kmetijska svetovalna služba Kamnik deluje na območju občin Kamnik, Komenda in Mengeš. Obsega 310 km2 površin in pokriva upravno enoto Kamnik ter manjši del upravne enote Domžale. Celotno območje je usmerjeno predvsem v prirejo mesa, mleka, zelenjave ter pridelavo kultur za lastne potrebe. Vseh kmetij je približno 1000, aktivnih kmetij pa je še 850, v letu 2017 je oddalo zbirno vlogo 749 kmetij. Kmetije so vključenih v razne ukrepe: 73 kmetij v KOPOP (planinska paša, ukrepi na trajnem travinju ter na njivskih površinah)  ekoloških kmetov je 38, v ukrepe dobrobit živali (govedo, drobnica) se je vključilo 252 kmetij.

Lokacija KSS Kamnik: Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Občina Kamnik:

Pokriva območje severno in južno od mesta Kamnik. To območje zajema Tuhinjsko dolino in vasi pod Kamniškimi planinami. Skupna površina po vseh rabah skupaj je 497,256 arov. Glavna kmetijska panoga je živinoreja usmerjena v rejo krav dojilj in proizvodnjo mleka. Povprečna velikost kmetije je 9,8 ha ,velikost črede pa 6,3 GVŽ. V občini Kamnik oddaja mleko 60 kmetij. Proizvodnja mlečnosti po pasmah krav je: 7678 kg mleka pri črno - beli pasmi, 5837 kg mleka pri lisasti pasmi, 6464 kg mleka pri rjavi pasmi.

Pašništvo:

Tretjino kmetijskih površin predstavljajo kmetijski pašniki na območju Velike in Menine planine. V neposredni bližini Velike planine so še Mala planina, Gojška planina in planina Dol. Pašna sezona traja okrog 100 dni, od začetka junija do sredine septembra. Na Veliki planini se pase predvsem mlada plemenska živina, krave dojilje ter nekaj krav molznic. Pastirji na Veliki planini iz mleka izdelujejo izdelke, ki so na voljo izletnikom.

Celotno območje Menine in velik del Velike planine je v območju »Natura 2000«, ki od kmetov zahteva poseben (tradicionalen) način kmetovanja.

Občina Komenda:

Občina Komenda predstavlja Komendo z južnim delom občine Kamnik. Kmetije so mešane -usmerjene v živinorejo in poljedelstvo. Povprečna velikost kmetije je 15,0 ha s 13,5 GVŽ. Glavna usmeritev je prireja mleka kjer je povprečna mlečnost na žival 7843 kg mleka. Mlečnost pri črno – beli pasmi je 8486 kg mleka ter 6862 kg mleka pri lisasti pasmi.

Poljedelstvo in vrtnarstvo:

Na njivah se že po tradiciji prideluje semenski in merkantilni krompir, koruza za silažo in zrnje, krušna žita, krmna žita, ter zadnjih nekaj let tudi soja in ajda. Vrtnarsko usmerjene kmetije pridelujejo čebulo, zelje, radič, solato, korenček, zeleno, rdečo peso, cvetačo, zgodnji krompir…

Društva v občinah Kamnik, Komenda, Mengeš:

 1. Društvo podeželskih žena Tuhinjske doline
 2. Društvo podeželskih žena Kamnik - Komenda
 3. Strojni krožek Pšata Bistrica
 4. Govedorejsko društvo Kamnik
 5. Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
 6. Društvo rejcev drobnice Kamnik
 7. Konjerejsko društvo Veronika Kamnik
 8. Konjerejsko društvo Tuhinj
 9. Čebelarsko društvo Kamnik
 10. Čebelarsko društvo Petra Pavla Glavarja Komenda
 11. Sadjarsko – vrtnarsko društvo Tunjice
 12. Podeželsko društvo – Utrip pod lipo domačo Motnik
 13. Društvo gojiteljev malih živali Kamnik – Domžale – Mengeš
 14. Združenje Kresnik Komenda: združenje za promocijo komendskih kmetijskih pridelkov in proizvodov

 

Registrirane dopolnilne dejavnosti na kmetijah (leto 2016):

 • Registriranih 60 kmetij z dopolnilno dejavnostjo
 • Storitve z gozdarsko mehanizacijo (sečnja, žaganje, skobljenje): 25 kmetij
 • Storitve povezane z rastlinsko pridelavo: 23 kmetij
 • Čiščenje in vzdrževanje cest: 22 kmetij
 • Pridobivanje in prodaja energije: 7 kmetij
 • Predelava sadja, zelenjave: 7 kmetij
 • Predelava mleka in sirarstvo: 6 kmetij
 • Peka kruha, svežega peciva in slaščic: 6 kmetij
 • Turistične kmetije s sobami: 5 kmetij
 • Proizvodnja žganih pijač in piva: 4 kmetije

Strokovni nasveti - članki

Poročilo o strokovni ekskurziji - ogled različnih tehnologij pridelave vrtnin - julij 2021

Demonstracijski prikaz mehanske obdelave

 

 

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakti

Terenska svetovalka

 Rozalija Gaberšek, dipl. inž. zoot.
 T: 01 831 75 33
 E: rozalija.gabersek@lj.kgzs.si
 sedež: Trg talcev 1, 1241 Kamnik

Terenski svetovalec 

 Marjan Cuderman, mag. inž. hort.
 T: 01 362 99 37
 E: marjan.cuderman@lj.kgzs.si
 sedež: Trg talcev 1, 1241 Kamnik