X
GO

Izpostava Logatec

 

Predstavitev izpostave

Občina Logatec sodi v osrednje Slovensko statistično regijo in meri 173 km2. Glavno mesto je Logatec z nadmorsko višino 476 m. V devetnajstih naseljih združenih v osem krajevnih skupnosti (KS Laze-Jakovica, KS Naklo, KS Tabor, KS Hotedršica, KS Log-Zaplana, KS Trate, KS Rovte in KS Vrh Svetih Treh Kraljev) živi okrog 13.000 prebivalcev. Geografsko je občina izredno razgibana. Ravninsko področje predstavljajo Logaško polje, Hotenjsko polje in Planinsko polje. Ostala področja so gričevnat in hribovit svet predalpskega pogorja. Najvišja točka občine Logatec je vrh Srnjak na Hrušici in meri 918 m. Najnižjo točko pa najdemo na Planinskem polju, katerega dno je 443 m nad morjem in je večkrat poplavljeno.

Lokacija KSS Logatec: Cankarjeva cesta 4, 1370 Logatec

Kmetijstvo v občini

Celotna občina Logatec sodi v območje z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo (OMD). Po podatkih MKGP iz leta 2014 je bilo v občini Logatec v OMD območju (celotna občina) 3.207,30 ha kmetijskih zemljišč v obdelavi. Od tega je bilo v gorskem območju 1.998,85 ha, v hribovitem območju 19,96 ha, v kraškem območju 1.164,52 ha, v strmem območju 18,29 ha, v osnovnem 2,90 ha in drugem območju 2,77 ha (Cunder in Bedrač, 2015).

Kmetijska dejavnost v občini Logatec je zaradi neugodnih pedoloških in klimatskih razmer ter posestne strukture v pretežni meri slabo razvita. Prevladuje govedoreja in z njo povezano travništvo ter pašništvo. Produktivnost travinja je nizka. V poprečju se dosegajo dva do trije odkosi krme. Veliko je površin (senožeti), ki se kosijo zgolj enkrat. Poljedelske kulture (v glavnem koruzo za silažo) pridelujejo le intenzivnejši rejci večjih KMG. Zadnjih pet let v občini Logatec uveljavlja subvencije (neposredna plačila) okrog 360 KMG. Od tega je poprečno 200 takih, ki redijo goveda. S prirejo mleka se ukvarja le še okoli 70 kmetij. Dva rejca le tega tržita preko mlekomatov v Logatcu, Vrhniki in Cerknici. Vsi ostali so usmerjeni v rejo krav dojilj in pitanje govedi. Trend naraščanja pa se v zadnjih letih kaže v neposredni prodaji mleka in mlečnih izdelkov na domu. Po podatkih ZV 2016 je v občini Logatec 357 KMG s skupno 2.858 ha kmetijskih zemljišč v uporabi . Če od tega odštejemo 111 KMG, ki goved ne redijo, dobimo skupaj 246 KMG ki redijo 2.454 GVŽ govedi. Površine in živali Pedagoško raziskovalnega centra (PRC) za živinorejo Biotehniške fakultete niso upoštevane. Podatek statističnega popisa iz leta 2010 (stolp. 2) v primerjavi s podatkom ZV 2016 kaže na to, da so se KZU v zadnjih petih letih zmanjšale iz 3.376 ha na 2.858 ha. Predvidevamo, da je vzrok nastale razlike v površini zemljišč deloma posledica zaraščanja in deloma ne uveljavljanja površin v grafični enoti rabe (GERK) v ZV.

Primerjave ostalih podatkov popisa iz leta 2010 (stolp. 1) ter podatkov iz ZV 2016 kažejo na to, da se je v zadnjem pet letnem obdobju zmanjšalo tudi število KMG, KZU, GVŽ, goved,…

Občina Logatec je tako za intenzivnejše kmetovanje primerna predvsem v nižinskih predelih kot so Logaško polje, Hotenjsko polje in Planinsko polje (slednje z določenimi omejitvami zaradi Notranjskega regijskega parka) ter s primerno prilagojeno mehanizacijo za gorski in hriboviti svet na planotah Rovtarskega pogorja.

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Dopolnilne dejavnosti imajo pomembno vlogo pri razvoju  in ekonomski stabilnosti kmetij, zlasti v smislu dodajanja vrednosti osnovnim kmetijskim proizvodom, optimalnemu izkoriščanju delovne sile in drugih resursov na kmetijah.

V zadnjih letih se je znatno povečalo število kmetij z registriranimi  dopolnilnimi dejavnostmi. Naravne danosti in struktura kmetij vplivata na to, da se največ kmetij ukvarja s storitvami s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in predelavo lesa. Največji razvoj je  opaziti pri dejavnosti predelava mleka v mlečne izdelke. Nekaj je kmetij s turistično dejavnostjo in predelavo živil rastlinskega izvora.

Za nosilce dopolnilnih dejavnosti organiziramo različne oblike izobraževanja ( predavanja, delavnice, ekskurzije) in nudimo osebno svetovanje v postopkih registracije in drugih vprašanjih pri razvoju dejavnosti.

DRUŠTVA

Na območju izpostave delujejo tri društva : Društvo kmečkih in podeželskih žena Logatec, ki šteje 108 članic in mu predseduje Vilma Brenčič, Društvo podeželskih žena Rovte z 38 članicami, ki jih vodi Mateja Hodnik ter Govedorejsko društvo Logatec z 78 člani, katerega predsednik je Trpin Matija.

Društvom pomagamo pri izvajanju njihovega programa dela (predavanja, tečaji, ekskurzije) in jih spodbujamo, da z novimi znanji postanejo uspešni in konkurenčnejši pri svojem delu na kmetijah. Kmečke žene s svojimi številnimi aktivnostmi promovirajo tudi pomembno vlogo žensk na podeželju.

 

Pomembna obvestila

2021

Javni razpis 6.3 pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 2021

Subvencije v kmetijstvu - neposredna plačila 2021

Priprave za oddajo ZV za leto 2021

Prenos PP

Obračun pavšalnega nadomestila za leto 2020

Vračilo trošarine za leto 2020

Uradne ure

Ponedeljek

Sreda

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Kontakt

Terenski svetovalec

 Roman Rupnik, dipl. inž. zoot.
 T: 01 754 29 33
 E: roman.rupnik@lj.kgzs.si
 sedež: Cankarjeva cesta 4, 1370 Logatec

 

Terenska svetovalka

 Mojca Vavken, inž. kmet.
 T: 01 756 49 32
 E: mojca.vavken@lj.kgzs.si
 sedež: Cankarjeva cesta 4, 1370 Logatec

 

2020

Vabilo na ogled dobrih praks

Nova lokacija izpostave Logatec

Subvencije - vnos ZV 2020

Obračun pavšalnega nadomestila za 2019

Vračilo trošarine za leto 2019

Program izobraževanja za 2020

2019

JR 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij 2019

Program izobraževanja za 2019

Vračilo trošarine 2018

Obračun pavšalnega nadomestila za 2018

Ukrep dobrobit živali - 2018

Kmetijstvo v številkah

Subvencije v kmetijstvu 2018

Pavšalno nadomestilo za leto 2017-prijaviti do konec januarja 2018

Vračilo trošarine za 2017